image banner
Thông báo kết quả Kiểm tra việc sử dụng số liệu thông tin thống kê nhà nước và Ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh Nghệ An

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 và Quyết định số 1156/QĐ-TCTK ngày 14/12/2022 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2023 tại tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-CTK ngày 13/7/2023 về việc tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại Sở Công thương, trên cơ sở đó Đoàn kiểm tra được thành lập và thực hiện công tác kiểm tra từ ngày 7/8 đến 9/8/2023.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tính chính xác, phù hợp của số liệu, thông tin thống kê đã sử dụng so với số liệu, thông tin thống kê đã được cấp có thẩm quyền công bố; Kiểm tra việc trích dẫn nguồn thông tin khi sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Nguồn số liệu, thông tin thống kê của các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại.

Ngày 11/8/2023, tại trụ sở làm việc Sở Công thương tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi Thông báo kết quả kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại Sở Công thương tỉnh Nghệ An và ký kết quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê  giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.

Tại buổi Thông báo đồng chí Phan Trường Sơn đã ghi nhận công tác phối hợp giữa Sở Công thương và Cục Thống kê trong thời gian qua, Sở đã tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra cho thấy Sở Công Thương đã sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước khá tốt và là nguồn thông tin pháp lý, chính thống, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp với mục tiêu phát triển của đơn vị; Việc trích dẫn nguồn số liệu sử dụng rõ ràng. Tuy vậy vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới như: thực hiện rà soát lại số liệu, thông tin thống kê được công bố đối với những báo cáo được xây dựng; tên sản phẩm công nghiệp cần thống nhất với Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ;

Thông báo kết quả kiểm tra tại Sở Công thương tỉnh Nghệ An

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp giữa hai Cơ quan, với mục tiêu: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước giữa ngành Công Thương và ngành Thống kê, góp phần tạo lập hệ thống thông tin thống kê quốc gia nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng tập trung, thông suốt, hiệu quả; Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045; Đề án Tăng cường năng lực Thống kê quốc gia; Đổi mới hoàn thiện công tác thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng và hiệu quả”, việc ký kết quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê  giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh Nghệ An thực hiện với nguyên tắc: “Tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai cơ quan theo quy định; Tăng cương chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mỗi bên; Đảm bảo tính cập nhật thường xuyên các nội dung thỏa thuận để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của hai cơ quan trong từng thời kỳ; Tuân thủ các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới việc sử dụng và phổ biến thông tin thống kê”... Các hoạt động phối hợp bao gồm: Triển khai nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Phối hợp chỉ đạo, đôn đốc các phòng đơn vị có liên quan thực hiện chế độ báo cáo Thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thống kê giữa Cục Thống kê và Sở Công Thương Nghệ An về các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại; Các hoạt động khác khi có yêu cầu của hai cơ quan... Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê  giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh Nghệ An đã thành công tốt đẹp, dự báo có nhiều khởi sắc trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh Nghệ An

Anh-tin-bai

  
Anh-tin-bai

Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 679
  • Trong tuần: 14 777
  • Tất cả: 212410