image banner
Quy hoạch cán bộ - Một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Cục Thống kê Nghệ An
Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, từ lãnh đạo cục Thống kê, đến lãnh đạo các phòng, ban đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đảm bảo có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng được cục Thống kê Nghệ An trở thành một trong những đơn vị mạnh của ngành, của tỉnh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm của cục Thống kê Nghệ An nói chung và đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ nói riêng. 
Với nhận thức đó, Lãnh đạo cục Thống kê Nghệ An đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo nhất là công tác quy hoạch cán bộ. Tuy vậy, để thực hiện được nhiệm vụ trọng trách nêu trên, những khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của những cơ chế lại không nhỏ, đó là:
- Giảm biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp được thực hiện trong thời kỳ xoá bỏ cơ chế bao cấp.
- Chỉ tiêu tinh giản biên chế hàng năm trong hơn 10 năm qua.
- Cử nhân kinh tế ngành Thống kê ra trường quá ít.

Từ thực tế đó, đến nay tuổi đời cán bộ cục Thống kê Nghệ An hiện có như sau:


Số cán bộ chia theo độ tuổi
VP cục
Huyện
Cộng
Số CBCC có độ tuổi 30 trở xuống
5
14
19
Số CBCC có độ tuổi từ 31-40
7
26
33
Số CBCC có độ tuổi từ 41-50
6
19
25
Số CBCC có độ tuổi từ 51-60
19
22
41
Chung toàn cục
37
81
118
Trong đó số CB chỉ sau 5 năm nữa đến tuổi nghỉ hưu
16
14
30

Ngoài biên chế hành chính Nhà nước cục Thống kê Nghệ An còn có Xí nghiệp In và Phát hành biểu mẫu với tổng số biên chế là 48 người trong đó, tuổi từ 30 trở xuống có 8 người, tuổi từ 31-40 có 6 người; tuổi từ 41-50 có 22 người; tuổi từ 51-60 có 12 người.
Với số liệu trên đủ để chúng ta kết luận rằng: Lực lượng trẻ quá mỏng, số có độ tuổi thuận lợi nhất trong cơ cấu quy hoạch cán bộ nguồn và bổ sung cán bộ lãnh đạo (41-50) quá ít và phần lớn là ở độ tuổi không còn để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Số gần đến tuổi nghỉ hưu chủ yếu là cán bộ lãnh đạo từ trưởng phó phòng trở lên nên nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quy hoạch cán bộ càng trở nên bức xúc. Tại báo cáo Đại hội Đảng bộ cục Thống kê Nghệ An nhiệm kỳ 2000-2003 đã nêu lên rằng: “Biên chế của Cục tuy chưa phải giảm nhưng số cán bộ cốt cán đến tuổi nghỉ hưu quá lớn nên công tác quy hoạch cán bộ luôn luôn ở trong tình trạng báo động. Lực lượng lao động của xí nghiệp In và Phát hành biểu mẫu chủ yếu là lao động phổ thông, thiếu hẳn lao động kỹ thuật bậc cao”.
Nhận biết được điều đó, trong những năm qua lãnh đạo cục Thống kê Nghệ An thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ. Sự quan tâm đó được thể hiện trên một số mặt công tác lớn sau đây:
Trước hết lãnh đạo cục phối hợp với Đảng uỷ cơ quan thống nhất triển khai trên 5 mục tiêu:
1. Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ
2. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ
3. Các giải pháp thực hiện quy hoạch cán bộ
4. Quy trình lựa chọn cán bộ
5. Thực hiện quy hoạch cán bộ
Trên 5 cơ sở mục tiêu trên, Lãnh đạo cục thường xuyên quán triệt trong các hội nghị sơ kết, tổng kết ngành Thống kê; Định kỳ hàng tháng, quý, Lãnh đạo và Tổ chức cục đi kiểm tra kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc, đồng thời tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm công tác nhằm kiểm tra hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ của từng đơn vị.
Hàng năm, định kỳ 6 tháng một lần các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm báo cáo cụ thể kết quả bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.
Để có điều kiện giúp lãnh đạo cục kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác quy hoạch cán bộ, phòng Tổ chức cán bộ đào tạo cục Thống kê Nghệ An đã giao chỉ tiêu điểm thi đua cho các phòng ban thuộc Cục về công tác quy hoạch cán bộ là 50 điểm, chiếm 10% tổng số điểm về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo. Yêu cầu đặt ra cho các phòng thuộc Cục là: “Công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo cán bộ kế cận đòi hỏi ở các phòng, đặc biệt trưởng phòng hết sức quan tâm đến đội ngũ cán bộ kế cận. Sự biến động về cán bộ lãnh đạo phòng thường diễn ra trong các trường hợp: Đến tuổi nghỉ hưu; Được cân nhắc ở chức vụ mới cao hơn; Điều động sang đơn vị khác hoặc sau nhiệm kỳ 5 năm không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại, ... Sự biến động đó thường xảy ra nên việc bồi dưỡng, cân nhắc, tuyển chọn cán bộ kế cận để đưa vào quy hoạch là hết sức cần thiết và không cố định ở bất cứ ai, nhưng trách nhiệm của phòng là phải tích cực bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên và chú trọng đến tầng lớp trẻ, có trình độ cao hơn so với anh em trong phòng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết cao và nhiệt tình hăng say trong công việc. Theo 2 kỳ báo cáo nêu trên, phòng phải có báo cáo danh sách đối tượng được đưa vào quy hoạch kỳ này, các biến động (nếu có) và kế hoạch, biện pháp phòng đã thực hiện việc bồi dưỡng cán bộ kế cận trong kỳ báo cáo”.
Nhờ sự quan tâm đúng mức của Lãnh đạo Cục, của Đảng uỷ cơ quan nên trong những năm qua tuy có nhiều khó khăn như đã nêu trên, nhưng đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ trưởng phó phòng trở lên của cục Thống kê Nghệ An luôn được đảm bảo đủ cả về số lượng và chất lượng; Không những thế, trong 10 năm qua Cục Thống kê Nghệ An còn đào tạo được khá nhiều cán bộ lãnh đạo, nhiều chuyên viên giỏi cho các ngành và các huyện theo yêu cầu của lãnh đạo địa phương như:
- Giám đốc sở và trưởng ban ngành cấp tỉnh: 2 đồng chí
- Phó chủ tịch UBND, HĐND huyện: 2 đồng chí
- Chánh, phó văn phòng huyện uỷ, UBND huyện: 2 đồng chí
- Huyện uỷ viên, uỷ viên UBND huyện: 2 đồng chí
- Chuyên viên thư ký UBND tỉnh: 1 đồng chí
Và một số đồng chí khác được các ngành Trung ương xin về làm chuyên viên, đã và đang đưa lên các cương vị lãnh đạo.
Công tác quy hoạch cán bộ cục Thống kê Nghệ An trong những năm qua đã có những cố gắng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Tuy vậy, trong lãnh đạo cần có những biện pháp cứng rắn hơn trong việc điều động, luân chuyển cán bộ khi cần thiết. Trong những năm tới khó khăn và trở ngại còn nhiều nhưng tin rằng với sự quan tâm trên nhiều mặt của lãnh đạo Cục và Đảng uỷ cơ quan, Cục Thống kê Nghệ An sẽ là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng chiến lược cán bộ của thời kỳ mới.
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1569
  • Trong tuần: 12 407
  • Tất cả: 310681