image banner
Kiểm tra việc sử dụng số liệu thông tin thống kê Nhà nước tại UBND huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn; Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực Tổng hợp - Thanh tra - Phương pháp chế độ tại Chi cục Thống kê khu vực Anh Sơn - Con Cuông

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 của Tổng cục Thống kê giao tại Quyết định số 897/QĐ-TCTK ngày 23/9/2022 và Quyết định số 1156/QĐ-TCTK ngày 14/12/2022 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2023 tại tỉnh Nghệ An; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-CTK ngày 14/7/2023 về việc tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ và Quyết định số 52/QĐ-CTK, ngày 17/7/2023 về việc tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ và huyện Nghĩa Đàn.

Thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước, Đoàn Kiểm tra được thành lập và thực hiện kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực Tổng hợp - Thanh tra - Phương pháp chế độ tại Chi cục Thống kê khu vực Anh Sơn – Con Cuông theo Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02/3/2015 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước tại các đơn vị sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được công bố, phổ biến; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thống kê, nâng cao chất lượng số liệu thống kê của hệ thống thống kê tập trung; nâng cao chất lượng việc sử dụng các số liệu, thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã...; Các nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra tính chính xác, phù hợp của số liệu, thông tin thống kê đã sử dụng so với số liệu, thông tin thống kê đã được cấp có thẩm quyền công bố; Kiểm tra việc trích dẫn nguồn thông tin khi sử dụng số liệu, thông tin thống kê đã được cấp có thẩm quyền công bố;

Qua công tác kiểm tra cho thấy các đơn vị đã sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước làm cơ sở để biên soạn các báo cáo điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Các số liệu, thông tin thống kê nhà nước được sử dụng cơ bản ghi rõ nguồn gốc và đảm tính xác thực, chính xác, khách quan của số liệu, thông tin thống kê đã được công bố, phổ biến. Đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị các vi phạm trong quá trình sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước như rà soát và điều chỉnh các số liệu khi có số liệu ngành Thống kê công bố; việc trích dẫn nguồn số liệu, thông tin cần ghi rõ nội dung nguồn thông tin sử dụng,...

Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực Tổng hợp - Thanh tra - Phương pháp chế độ tại Chi cục Thống kê khu vực Anh Sơn - Con Cuông cho thấy Chi cục đã bám sát kế hoạch công tác hàng năm do Cục Thống kê giao và phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho từng công chức thuộc Chi cục thực hiện. Tuy vậy, qua kiểm tra và làm việc, ghi nhận các ý kiến góp ý cho thấy mô hình Thống kê khu vực hiện nay không phù hợp và có nhiều bất cập trong công tác phục vụ địa phương; Số liệu do ngành Thống kê biên soạn, cung cấp phục vụ địa phương vẫn còn chậm về thời gian công bố, nguồn số liệu thu thập và đặc biệt còn có chênh lệch lớn giữa số liệu điều tra DN hằng năm do khai thác dữ liệu Cục Thuế cung cấp và số liệu thực tế hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra làm việc với Chi cục Thống kê khu vực Anh Sơn – Con Cuông

Anh-tin-bai

Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn đã hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chế độ báo cáo gửi về Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê theo quy định./.

Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 632
  • Trong tuần: 14 730
  • Tất cả: 212363